İİBF İşletme Bölümü

Ders İçerikleri

18/05/2017 15:45:23 - 18/05/2017 15:45:23 - 21015 Okunma

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ:

 

I. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ:

 

FİNANSAL MUHASEBE [3+0 / Hafta] (Seçmeli):  Finansal muhasebe dersinin amacı, temel muhasebe ilkeleri ve değerlendirme teknikleri çerçevesinde işletmelerde bir dönem boyunca ortaya çıkan mali olayların, tek düzen hesap planına uygun olarak kayıt edilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesinin öğretilmesidir.

1.HAFTA

Giriş

2.HAFTA

Genel Kavramlar

3.HAFTA

Bilanço Denkliği

4.HAFTA

Hesap Kavramı ve Hesapların Çalışma Prensipleri

5.HAFTA

Varlık Hesapları, Hazır Değerler

6.HAFTA

Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar

7.HAFTA

Genel Tekrar ve Uygulama

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Stoklar

10.HAFTA

Dönem Ayırıcı Hesaplar

11.HAFTA

Diğer Dönen Varlıklar

12.HAFTA

Duran Varlıklar

13.HAFTA

Maddi Duran Varlıklar

14.HAFTA

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

İŞLETME YÖNETİMİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Dersin amacı yönetimin tarihi sürecini ve temel fonksiyonlarını öğreterek, geçmişten bugüne yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlerin yönetim anlayışlarındaki etkisinin neler olduğunun kavratılması ve günümüz rekabet ortamında seçilecek etkin yönetim anlayışının neler olabileceği konusunda muhakeme gücünün kazandırılmasıdır.

 

1.HAFTA

Yönetim Kavramı, Fonksiyonları Ve Tarihsel Sürecİ

   

 

2

Klasik Yönetim Anlayışı

   

3

Bilimsel Yönetim, Yönetim Süreci Ve Bürokrasi Yönetim Yaklaşımları

   

4

Klasik Yönetim Anlayışının Günümüz Koşulları Açısından Değerlendirlmesi

   

5

Neo-Klasik Yönetim Anlayışı

   

6

Neo-Klasik Yönetim Anlayışı Sürecindeki Çalışmalar

   

7

Neo-Klasik Yönetim Anlayışının Günümüz Koşulları Açısından Değerlendirlmesi

   

8

Ara Sınav

   

9

Durumsallık Teorisi, Sistem Yaklaşımı

   

10

Modern Yönetim Anlayışı

   

11

Toplam Kalite Yönetimi

   

12

Modern Yönetim Anlayışı'nın Klasik Ve Neo Klasik Yönetim Anlayışları İle Karşılaştırılması

   

13

Post Modern Yönetim Anlayışı

   

14

Örnek Olay Çalışması

   

15

Örnek Olay Çalışması Iı

   

2.HAFTA

Klasik Yönetim Anlayışı


Klasik Yönetim Anlayışı

3.HAFTA

Bilimsel Yönetim, Yönetim Süreci Ve Bürokrasi Yönetim Yaklaşımları

4.HAFTA

Klasik Yönetim Anlayışının Günümüz Koşulları Açısından Değerlendirlmesi

5.HAFTA

Neo-Klasik Yönetim Anlayışı

   

 

6

Neo-Klasik Yönetim Anlayışı Sürecindeki Çalışmalar

   

7

Neo-Klasik Yönetim Anlayışının Günümüz Koşulları Açısından Değerlendirlmesi

   

8

Ara Sınav

   

9

Durumsallık Teorisi, Sistem Yaklaşımı

   

10

Modern Yönetim Anlayışı

   

11

Toplam Kalite Yönetimi

   

12

Modern Yönetim Anlayışı'nın Klasik Ve Neo Klasik Yönetim Anlayışları İle Karşılaştırılması

   

13

Post Modern Yönetim Anlayışı

   

14

Örnek Olay Çalışması

   

15

Örnek Olay Çalışması Iı

   

6.HAFTA

Neo-Klasik Yönetim Anlayışı Sürecindeki Çalışmalar

7.HAFTA

Neo-Klasik Yönetim Anlayışının Günümüz Koşulları Açısından Değerlendirlmesi

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Durumsallık Teorisi, Sistem Yaklaşımı

10.HAFTA

Modern Yönetim Anlayışı

11.HAFTA

Toplam Kalite Yönetimi

12.HAFTA

Modern Yönetim Anlayışı'nın Klasik Ve Neo Klasik Yönetim Anlayışları İle Karşılaştırılması

13.HAFTA

Post Modern Yönetim Anlayışı

14.HAFTA

Örnek Olay Çalışması

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Dersin amacı katılımcıları insan kaynakları yönetimi hakkında bilgilendirerek, işletmeler için insan unsurunun öneminin kavranmasını sağlamak ve bu bağlamda günümüz rekabet ortamında insan kaynakları fonksiyonlarının rekabetçi üstünlük kazanmadaki rolünün benimsenmesini sağlamaktır.

 

1.HAFTA

Örgüt ve Çevresi Bağlamında İnsan Kaynakları Yönetimini Anlamak

2.HAFTA

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş

3.HAFTA

İşletmenin Rekabetçi Avantajı Paralelinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

4.HAFTA

Rekabet Stratejileri ile İKY Uygulamaları Arasında İlişki Kurmak

5.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik

6.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kültürel Farklılıklar

7.HAFTA

Uluslararası Şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

8.HAFTA

Yetkinlik Bazlı Personel Seçimi

9.HAFTA

Bireylerin Güçlü Yönlerinin İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

10.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminde Modern Uygulamalar (E-Performans Değerlendirme, Teknolojik Eğitim vb.)

11.HAFTA

Güncel İşyeri Sorunları Çerçevesinde İKY’nde Hukuksal Boyut (Etik-Ayrımcılık-Mobbing vb.)

12.HAFTA

Teknolojinin Hızlı Değişimi ve İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri

13.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminin Geleceği

14.HAFTA

Genel Değerlendirme

 

PAZARLAMA İLKELERİ [3+0/ Hafta](Seçmeli):  Dersin amacı pazarlamanın temel kavram ve alt süreçlerinin neler olduğunu öğretmektir.

 

1.HAFTA

PazarlamanınTanımı, Kapsamı, Gelişimi ve Pazarlama Anlayışı ve Yeni Trendler

2.HAFTA

Pazarlama Çevresi, Stratejik Plânlama ve Pazarlamanın Rolü

3.HAFTA

Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi

4.HAFTA

Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı

5.HAFTA

Endüstriyel Pazarlar Uluslararası Pazarlar

6.HAFTA

Pazar Bölümlerinde, Hedefleme, Konumlandırma ve Satış Tahminleri

7.HAFTA

Mamul

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Fiyat

10.HAFTA

Tutundurma

11.HAFTA

İnternette pazarlama ve doğrudan pazarlama

12.HAFTA

Dağıtım: Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım

13.HAFTA

Pazarlama yönetiminde organizasyon uygulama ve denetim

14.HAFTA

Hizmet pazarlaması, Uluslararası Pazarlama

 

TÜKETİCİ DAVRANIŞI  [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Dersin amacı tüketicilerin yapılarını bilişsel, psikolojik ve sosyolojik yönlerden öğrenmek ve bu sayede daha etkin pazarlama kararlarının alınabilmesinin kazandırabilmesidir.

 

1.HAFTA

Satınalıcı Davranışı Ve Tüketici Analizine Genel Bakış

2.HAFTA

Disiplinlerarası Yaklaşımlar Bağlamında Tüketici Davranış Modelleri

3.HAFTA

Tüketicilerin Satın Alma Davranış Biçimleri

4.HAFTA

Tüketici Davranışı Ve Pazarlama Stratejisi

5.HAFTA

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler: Öğrenme, Güdülenme Ve Algılama

6.HAFTA

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler : Tutum Ve Duygular

7.HAFTA

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler: Kişilik Özellikleri

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal Ve Kültürel Faktörler: Grup Dinamiği Ve Danışma Grupları.

10.HAFTA

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal Ve Kültürel Faktörler: Gelir Ve Sosyal Sınıf, Ailenin Karar Verme Süreci

11.HAFTA

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal Ve Kültürel Faktörler: Yaşam Tarzı Analizi Ve Psikografik Faktörler

12.HAFTA

Farklı Kültürlerde Tüketici Davranışlarının İncelenmesi

13.HAFTA

Postmodern Tüketici Davranışı Ve Postmodern Klanlar

14.HAFTA

Tüketici Satın Alma Süreci: Duygular, Bilişsel Çelişkiler, Sorun Çözme Süreci, Tüketici Davranışlarında Kantitatif Ve Kalitatif Araştırma Yöntemleri

 

 

II. YARIYIL BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ :

 

MALİYET YÖNETİMİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Derste, işletmede yürütülen faaliyetlerin ve üretilen ürünlerin maliyetlerini analiz edip değerlendirecek bilgi birikiminin verilmesi ve maliyet yönetiminde kullanılan yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

1.HAFTA

Maliyet Muhasebesi Kavramsal Çerçeve

2.HAFTA

Giderlerin Sınıflandırılması

3.HAFTA

İlk Madde ve Malzeme Giderleri-Stok Takip

4.HAFTA

İşçilik Giderleri

5.HAFTA

Sipariş Maliyet Sistemi

6.HAFTA

Safha Maliyet Sistemi

7.HAFTA

Maliyet Hacim Kar Analizleri

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

İşletme Bütçeleri

10.HAFTA

Sorumluluk Muhasebesi

11.HAFTA

Transfer Fiyatlama

12.HAFTA

Güncel Yaklaşımlar

13.HAFTA

Güncel Yaklaşımlar

14.HAFTA

Güncel Yaklaşımlar

 

DEĞERLEME VE MALİ TABLOLAR [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Derste öğrencilerin mali tablolardaki bilgiler arasında neden sonuç ilişkileri kurabilmesi, analitik düşünme beceresi kazanması, temel analiz tekniklerini uygulayabilme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

1.HAFTA

Mali Tablolara İlişkin Genel Bilgilerin Sunulması

2.HAFTA

Temel Mali Tablolar : Bilanço Ve Gelir Tablosunun Tanımı, Amacı, İlkeleri Ve Düzenlenme Esasları
Temel Mali Tablolar : Bilanço Ve Gelir Tablosunun Tanımı, Amacı, İlkeleri Ve Düzenlenme Esasları

3.HAFTA

Bilaçonun Analize Hazırlanma Süreci, Ek Mali Tabloların Sunulması

4.HAFTA

Mali Analiz Tekniklerinin İncelenmesi

5.HAFTA

Mali Analiz Tekniklerinin Temel Mali Tablolara Uygulanması

6.HAFTA

Sektörel Açıdan Mali Tabloların Analiz Edilmesi Ve İncelenmesi

7.HAFTA

Sektörel Açıdan Mali Tabloların Analiz Edilmesi Ve İncelenmesi

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Sektörel Açıdan Mali Tabloların Analiz Edilmesi Ve İncelenmesi

10.HAFTA

Sektörel Açıdan Mali Tabloların Analiz Edilmesi Ve İncelenmesi

11.HAFTA

Sektörel Açıdan Mali Tabloların Analiz Edilmesi Ve İncelenmesi

12.HAFTA

Sektörel Açıdan Mali Tabloların Analiz Edilmesi Ve İncelenmesi

13.HAFTA

Sektörel Açıdan Mali Tabloların Analiz Edilmesi Ve İncelenmesi

14.HAFTA

Sektörel Açıdan Mali Tabloların Analiz Edilmesi Ve İncelenmesi

 

MALİ ANALİZ  TEKNİKLERİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Dersin amacı, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki ilişkilerin, zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesi ve gerektiğinde belirlenen standart ve sektör ortalaması ile karşılaştırılarak yorumlanmasının kazandırılmasıdır.

1.HAFTA

Mali Analiz Kavramı

2.HAFTA

Mali Analiz Türleri

3.HAFTA

Mali Analiz Sonuçalrını Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

4.HAFTA

Mali Analiz Teknikleri

5.HAFTA

Karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay analiz)

6.HAFTA

Karşılaştırmalı Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenlenmesi 

7.HAFTA

Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz(trend analizi)

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Bilançonun Eğilim Yüzdelerine Göre Analiz Ve Yorumu

10.HAFTA

Oran analizi (rasyo analizi)

11.HAFTA

Oranların Sınıflandırılması

12.HAFTA

Yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz)

13.HAFTA

Yüzde Yöntemi İle Yapılan Analizin Yorumu

14.HAFTA

Gelir Tablosunun Yüzde Yöntemi İle Yapılan Analizinin Yorumu

 

 FİNANSAL YÖNETİM [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Derste işletmelerin finansal yapı analizi, risk-getiri dengesi içerisinde ihtiyaç duyduğu fon kaynaklarının temini ve optimal sermaye yapısının oluşturulması konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

1.HAFTA

İşletme finansmanının temel bakış açısının ve ilgilendiği konular

2.HAFTA

İşletme örgütü içinde finansal yöneticilerin yeri, Tahakkuk esası” ile “nakit esası”• “Kâr Maksimizasyonu

3.HAFTA

Finansal Tablolar Kullanılarak Yatırım Karaları ve Finasal Karalar Etkileşiminin İşletme Değeri, Riski Üzerinde Etkilerinin Analizi

4.HAFTA

Finansal Piyasalar, Finansal Kurumlar

5.HAFTA

İşletme Sermayesinin Yönetilmesi, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Alacak Yönetimi, Borç Yönetimi

6.HAFTA

Kısa Vadeli Finansal Planlama

7.HAFTA

Ara sınav

8.HAFTA

Faiz Oranları ve Faiz Oranlarının Vade Yapısı

9.HAFTA

Paranın Zaman Değeri, Gelecek Değer, Bugünkü Değer, Taksit Hesaplamaları

10.HAFTA

Sermaye Maliyeti ve Sermaye Maliyeti Hesaplamaları

11.HAFTA

Yatırım Karlılığı Yöntemi, Geri Ödeme Dönemi Yöntemi, Net Bugünkü Değer Yöntemi, Kârlılık Endeksi Yöntemi

12.HAFTA

 İç Getiri Oranı Yöntemi Düzeltilmiş İç Getiri Oranı Yöntemi

13.HAFTA

Yatırım Bütçelerinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi

14.HAFTA

Yatırım Bütçelerinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi (Devam), Senaryo Analiz,  Duyarlılık Analizi

 

MUHASEBE DENETİMİ  [3+0 / Hafta] (Seçmeli):  Dersin amacı uluslararası muhasebe ve denetim standartları ile Türkiye'deki düzenleme ve uygulamaların karşılaştırılmasıdır.

1.HAFTA

Denetimin Tanımı, Denetim Ve Muhasebe Arasındaki İlişkiler

2.HAFTA

Denetim Türleri, Denetçi Türleri, Denetim Kanıtları Ve Teknikleri

3.HAFTA

Denetim Süreci Ve Çalışma Kağıtları

4.HAFTA

Denetimde Önemlilik Ve Risk Planlaması

5.HAFTA

İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi

6.HAFTA

Denetim Planının Ve Denetim Programının Hazırlanması

7.HAFTA

Muhasebe Denetiminde Örnekleme Yöntemleri

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Denetim Çalışmalarının Tamamlanması

10.HAFTA

Bilanço Ve Gelir Tablosunun Denetimi

11.HAFTA

Ek Mali Tabloların Denetimi

12.HAFTA

Denetimde Faaliyet Döngüsü Yaklaşımı

13.HAFTA

Denetim Raporu

14.HAFTA

Uygulama

 

MUHASEBE STANDARTLARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Dersin amacı Uluslararası ve Türkiye Muhasebe Standartları, amacı, gelişimi ve uygulamaları konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

1.HAFTA

Muhasebe standartlarının gelişimi ve oluşum süreci

2.HAFTA

Muhasebe standartlarına giriş ve önemi

3.HAFTA

Kavramsal çerçeve

4.HAFTA

UMS/TMS-1 Finansal tablolar ve unsurları

5.HAFTA

UMS/TMS-7’ye göre nakit akış tablosu ve unsurları            

6.HAFTA

UMS/TMS-2’ye göre stoklar ve muhasebe uygulamaları

7.HAFTA

Örnek uygulama

8.HAFTA

Ara sınav

9.HAFTA

UMS/TMS-16’ye göre MDV ve muhasebe uygulamaları

10.HAFTA

UMS/TMS-36’ye göre varlıklarda değer düşüklüğü ve muhasebe uygulamaları

11.HAFTA

UMS/TMS-18’e göre hasılat ve muhasebe uygulamaları

12.HAFTA

UMS/TMS-23’e göre borçlanma maliyeti ve muhasebe uygulamaları

13.HAFTA

UMS/TMS-39’a göre finansal araçlar ve muhasebe uygulamaları

14.HAFTA

Örnek Uygulama

 

 

 

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Dersin amacı örgütlerde insan davranışını etkileyen faktörleri öğrenmek ve yöneticinin örgüt verimliliğini sağlaması için örgüt çalışanlarının ihtiyaç ve isteklerini anlamaya çalısması gerekliliğini kavramaktır.  

 

1.HAFTA

Örgütsel Davranış, Tarihsel Gelişimi Ve Geleceği

2.HAFTA

Örgüt İçinde Birey Ve Kişilik

3.HAFTA

Bireylerin Tutum Ve Davranışları, İş Tatmini

4.HAFTA

Algılama Ve Bireysel Karar Alma

5.HAFTA

Motivasyon

6.HAFTA

Grup Davranışı

7.HAFTA

Çalışma Takımları

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Iletişim

10.HAFTA

Liderlik

11.HAFTA

Güç Ve Politika

12.HAFTA

Örgütsel Öğrenme

13.HAFTA

Örgüt Kültürü, Örgütlerde Değişme Ve Gelişme İle Stres Yönetimi

14.HAFTA

Örgütlerde Çatışma

 

ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Yönetim düşüncesinde yaşanan gelişmeler açıklanarak, bu çerçevede gelişen yeni yönetim yaklaşımları yorumlanarak, yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerinin ve öngörülerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu kapsamda klasik ve neo-klasik, modern ve postmodern yönetim yaklaşımları, dış kaynakların kullanımı, inovasyon yönetimi, öğrenen, şebeke ve sanal organizasyonlar, stratejik iş birlikleri gibi konular incelenecektir.

 

1.HAFTA

Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımları

2.HAFTA

Modern ve Postmodern Yönetim Yaklaşımları

3.HAFTA

Toplam Kalite Yönetimi

4.HAFTA

Temel Yetenek ve Dış Kaynak Kullanımı

5.HAFTA

Küçülme

6.HAFTA

Değişim Mühendisliği

7.HAFTA

İnovasyon Yönetimi

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Öğrenen Organizasyonlar

10.HAFTA

Şebeke Organizasyonlar

11.HAFTA

Sanal Organizasyonlar

12.HAFTA

Takım Çalışması

13.HAFTA

Güçlendirme

14.HAFTA

Stratejik İş Birlikleri

 

 

 

STRATEJİK YÖNETİM [3+0 / Hafta] (Seçmeli): İşletmeleri etkileyen iç ve dış çevre faktörlerini değerleyebilmek, işletmenin çevreye uyumunu sağlamak için gerekli analiz yeteneğini geliştirmek, işletmenin piyasalarda rekabet edebilmek için izleyebileceği strateji ve politikaları saptayabilmek için gerekli bilgi birikimini öğrencilere aktarmaktadır.

 

1.HAFTA

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasına Giriş, Stratejik Yönetim Kavramı ve Özellikleri

2.HAFTA

Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi

3.HAFTA

Stratejik Yönetim Sürecinin Evreleri (Stratejik Yönetim Modeli)

4.HAFTA

Genel Çevre Analizi (SWOT)

5.HAFTA

Yakın Çevre Analizi (SWOT)

6.HAFTA

Çevresel İmkan ve Sınırlamalar (İşletme Analizi)

7.HAFTA

Örgütsel Yönlendirme (Amaç, Misyon Kavramları), Ekonomik ve Ekonomik Olmayan Amaçlar) / Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Strateji Oluşturma – “Büyüme Stratejileri”

10.HAFTA

Gerileme ve Küçülme Stratejileri

11.HAFTA

Fonksiyonel Stratejiler

12.HAFTA

Stratejinin Yürütülmesi, Strateji ve Örgüt Yapısı

13.HAFTA

Strateji ve Örgüt Kültürü, Strateji ve Liderlik

14.HAFTA

Strateji Uygulamasının Kontrolü

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Bu dersin amacı, çalışma yaşamında yaşanan değişme ve gelişmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi’ne yansıması sonucu ortaya çıkan yeni kavram ve yaklaşımların İnsan Kaynakları Yönetimi’ne etkilerini ortaya koyarak, güncel insan kaynakları konu ve uygulamalarını bütünsel bakış açısı ile değerlendirmektir.

 

1.HAFTA

Giriş (İKY’deki güncel konu ve yaklaşımların ortaya çıkma nedenleri, İKY ile ilişkisi, amaç ve önem)

2.HAFTA

İKY Fonksiyonları Bazında Güncel Konular

3.HAFTA

İKY’nin Davranışsal Boyutu-1 (Motivasyon, Çalışan Bağlılığı, İş Tatmini, Psikolojik Sözleşme)

4.HAFTA

İKY’nin Davranışsal Boyutu-2 (Psikolojik Sermaye, İşten Ayrılma Niyeti, Ayrımcılık)

5.HAFTA

Örgüt Kültürü ve İKY

6.HAFTA

Kurumsallaşma ve Sosyal sorumluluk

7.HAFTA

İş Yaşam Dengesi ve Esnek Çalışma

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Farklılıkların Yönetimi

10.HAFTA

Yetkinlik Bazlı İKY

11.HAFTA

Teknoloji ve İKY (E-İKY, İKBS)

12.HAFTA

Yetenek Yönetimi

13.HAFTA

Sosyal Medya, İşveren Markası

14.HAFTA

Değerlendirme

 

 

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Dersin amacı öğrencilere uluslararası işletmecilikle ilgili kavramları tanıtmak ve uluslararası yönetimle ilgili çeşitli boyutları tartışarak global bir bakış açısı kazandırmaktır.

 

1.HAFTA

Genel Bilgiler

2.HAFTA

Uluslararası İşletmeciliğin Kapsamı, Tanımı, Terminolojisi ve Uluslararası Çevre

3.HAFTA

Uluslararası İşletmeciliğe Hazırlık

4.HAFTA

Uluslararasılaşma ve Uluslararasılaşma Aşamaları

5.HAFTA

Uluslararası Pazara Giriş Yöntemleri

6.HAFTA

Uluslararası Çevre, Uluslararası Organizasyonlar

7.HAFTA

Ödemeler Dengesi / Sosyo-Kültürel Güç

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Politik Güç

10.HAFTA

Fiziksel ve Çevresel Güç

11.HAFTA

İşgücü

12.HAFTA

Ekonomik Güç

13.HAFTA

Finansal Güç

14.HAFTA

Hukuki Güç

 

SATIŞ YÖNETİMİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Dersin amacı pazarlamada satışın önemi, satış yönetimi, satış sorumlulukları, satışı etkileyen faktörler, uluslarası satış ve satış motivasyonu gibi konular incelenerek başarılı bir satış yöneticiliği ve satış için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 

1.HAFTA

Pazarlamada Satış Yönetiminin yeri ve Önemi,Satış Türleri,Pazarlama Kavramı,Satış Yönetimi ve Pazarlama Arasındaki Bağlantılar

2.HAFTA

Tüketici Pazarı ve Endüstriyel Pazarlarda Müşteri Davranışı

 

3.HAFTA

Satış Yönetimi ve Pazarlama Planlaması,Planlama Süreci,Pazarlama Planlarında Satışın Yeri

 

4.HAFTA

Satış Sorumlulukları ve Satışa Hazırlık,Kişisel Satış Yetenekleri

 

5.HAFTA

İlişkisel Satış,Doğrudan Pazarlama,Satış Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

6.HAFTA

Satışı Etkileyen Çevresel ve Yönetsel Faktörler,Satış Kanalları

7.HAFTA

Tekrar Satmak İçin Satmak,Hizmetlerin satışı,Satış Promosyonu

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Uluslararası Satış Yönetimi, Uluslararası Satışı Etkileyen Kültürel Faktörler

10.HAFTA

Kanuni Düzenlemelerin ve Etiğin Satış Yönetimine Etkisi

11.HAFTA

Satışçıların İşe Alınması ve Seçimi, İş Tanımlamaları, İstihdam Kaynaklarının Tanımlanması

12.HAFTA

Satışçıların Motivasyonu ve Eğitimi,Satış Gücünün Örgütlenmesi, Satış Yönetiminde Ücretlendirme

13.HAFTA

Satış Tahminleri,Planlama,Satış Tahmininde Kullanılan Kantitatif ve Kalitatatif Teknikler

14.HAFTA

Satış Yönetiminde Bütçeleme,Satış Bütçelerinin Hazırlanması

 

 

PAZARLAMA İLETİŞİMİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Dersin amacı iletişim süreci, bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlama iletişimi planlaması, sözlü ve sözsüz iletişim, kişisel satış ve satış yönetimi, reklam ve reklam yönetimi, halkla ilişkiler gibi konular incelenerek pazarlama iletişimi alanında yaşanan gelişmeleri teorik bir altyapı dahilinde örneklerle açıklamak, değişim gelişim ve sorunları analiz edebilmek, marka yönetimi, fuar organizasyonu, womm, sponsorluk gibi pazarlama iletişim unsurlarını tasarlayabilmektir.

 

1.HAFTA

Bütünleşik Pazarlama İletişimine Giriş, İletişim, reklam ve halkla ilişkiler

2.HAFTA

Pazarlama İletişimi Planlaması

 

3.HAFTA

Reklam ve Reklam Yönetimi

 

4.HAFTA

İnternet Reklamcılığı ve reklam içerikli bilgisayar oyunları

5.HAFTA

Halkla ilişkiler ve reklam

6.HAFTA

Kişisel Satış ve Satış Yönetimi

7.HAFTA

Vücut Dili

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Satış Noktasında Reklam

10.HAFTA

Göstergebilim

11.HAFTA

Şöhretler ve İletişim

12.HAFTA

Perakendecilik, sosyal reklam

13.HAFTA

Etkinlik Sponsorluğu ve Etkinlik Pazarlaması

14.HAFTA

İletişim ve Etik, İletişim Etkinliği

 

MARKA YÖNETİMİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Dersin amacı markayı, markalaşmayı, marka değerini anlamak, uygun marka mesajları ve medya stratejileri geliştirmeyi ve markalaşmanın tutarlı ve devamlı pazarlama iletişimi gerektiren interaktif bir süreç olduğunu öğrenmek, kişi ya da ürünlerin marka yönetimi süreçlerini değerlendirebilmek, küresel iş dünyasının marka yönetimi üzerindeki etkilerini açıklayabilmek, markalama sürecini öğrenmektir.

 

1.HAFTA

Giriş: Marka Yönetimi Nedir?

2.HAFTA

Pazarlamanın Temelleri, Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi, Değer Kavramı ve Değer Alışverişi, Güncel Pazarlamada Ürünler, Marka ve Marka Yönetimi

3.HAFTA

Pazar Analizi, Bölümlendirme Hedefleme ve Konumlandırma, Pazarlama Karması: Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma Stratejileri, İletişim Perspektifi, Marka Konumlandırma ve Marka Değeri

4.HAFTA

Markaların Rolü, Markalaşma Kavramları: Marka Farkındalığı (Bilinirlik ve Hatırlanabilirlik), Marka Kimliği, Marka İmajı, Marka Kişiliği, Marka Yargıları, Marka Sadakati

5.HAFTA

Marka Değeri

6.HAFTA

Marka Değeri için Pazarlama Programları, Marka Unsurlarının Seçimi, Yeni Milenyumda Markalaşma, Küresel Markalaşma Stratejileri, Diğer Markalaşma Kavramları

7.HAFTA

Marka Değeri için Bütünleşik Pazarlama İletişimi

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Tasarım Yönetimi ve Markalaşma, Ürün Anlamları, Bir Sembol Olarak Ürünler: Hedonik ve Faydacı İhtiyaçlar

10.HAFTA

Markalaşma Stratejilerinin ve Uygulamalarının Tasarımı, Marka Değerinin Yönetimi ve Değerlendirilmesi

11.HAFTA

Markalaşmada Yeni Kavramlar

12.HAFTA

Kişisel Marka Oluşturma Sunumları I

13.HAFTA

Kişisel Marka Oluşturma Sunumları I

14.HAFTA

Dönem Değerlendirilmesi

 

HİZMET PAZARLAMASI [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Hizmet tanımı ve kavramı, hizmet sektörü, hizmetlerin özellikleri ve mallardan farklılıkları, hizmet işletmeleri türleri, hizmet işletmelerinde talep ve kapasite, hizmet pazarlamasında personel, müşteri ve fiziksel kanıtlar, hizmet pazarlaması ve ilişkisel pazarlama gibi konular incelenerek, öğrencilerin, hizmet pazarlaması ve hizmet sektörü hakkında bilgilendirilmesi ve hizmetler hakkında görüş bildirip, analizler yapabilecek ve tartışabilecek düzeyde bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

1.HAFTA

Hizmet Kavramı ve Tanımı

2.HAFTA

Hizmet sektörünün gelişimi ve önemi

3.HAFTA

Hizmetlerle somut mallar arasındaki farklılıklar

4.HAFTA

Hizmetlerin karakteristik özellikleri

5.HAFTA

Hizmet işletmelerinin türleri

6.HAFTA

Hizmet işletmelerinde talep ve kapasite

7.HAFTA

Hizmetler ve Tüketici Davranışı

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Hizmet Kalitesi ve İlişkisel Pazarlama

10.HAFTA

Hizmetler ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

11.HAFTA

Hizmet pazarlamasında personel (İşgören), müşteri ve fiziksel kanıtlar

12.HAFTA

Hizmet Sürecinin Tasarlanması ve Yönetimi

13.HAFTA

Hizmetlerde Kapasite ve Talep Yönetimi

14.HAFTA

Hizmetlerde Personel Yönetimi ve hizmetler ve pazarlama karması bileşenleri

 

ULUSLARARASI PAZARLAMA [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Dersin amacı uluslararası bir pazarı analiz edebilmek ve bu pazara uygun pazarlama stratejilerini geliştirebilmek için gerekli olan pazarlama kavramlarını ve teorileri küresel bir boyutta incelemek ve yorumlamaktır. Bu ders küresel ve uluslararası piyasalar bağlamında pazarlama stratejisi ve yönetimi üzerine odaklanmaktadır.

 

1.HAFTA

Küresel Pazarlamaya Giriş, Global Köy

2.HAFTA

Küreselleşme Süreci

3.HAFTA

Küresel Pazarlama ve Ekonomik Çevre

4.HAFTA

Küresel Pazarlama Araştırması, Kültürel ve Teknolojik Çevre

5.HAFTA

Politik ve Yasal Çevre, Küresel Pazarlara Giris Yöntemleri

6.HAFTA

Pazar Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma ve Satış Tahminleri

7.HAFTA

Küresel Pazarlamada Ürün Ve Marka Kararları

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Fiyatlandırma stratejileri

10.HAFTA

Tutundurma Stratejileri

11.HAFTA

Dağıtım Ve Lojistik

12.HAFTA

Küresel Pazarlama Örgütlenmesi

13.HAFTA

Küresel Pazarlama Kontrolü

14.HAFTA

Ödev sunumları ve tartışma ve Genel Değerlendirme

                                

PAZARLAMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR  [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Bu ders öğrencilere, üretim sistemlerini ve üretim sistemlerinin bileşenleri arasındaki ilişkiyi kavratarak üretim sistemlerini yönetme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

1.HAFTA

Üretim yönetimine giriş

2.HAFTA

Üretim sistemleri

3.HAFTA

Fabrika yer seçimi

4.HAFTA

Fabrika yer seçimi

5.HAFTA

Fabrika düzenleme

6.HAFTA

Fabrika düzenleme

7.HAFTA

Malzeme nakli

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Kuyruk modelleri

10.HAFTA

Stok yönetimi

11.HAFTA

Tamir bakım planlaması

12.HAFTA

İş analizi

13.HAFTA

Kalite kontrol

14.HAFTA

Üretim planlama

 

 

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Kişinin yaşadığı çevreyi tanıması ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulması için girişilen ve sistematik bir çaba olan bilimsel araştırma konusunda gerekli olan temel bilgileri ve bir araştırma raporunun sunulmasında gerekli olan yazım kurallarının benimsetilmesidir.

 

 

1.HAFTA

Araştırma Yöntemlerinin Kuramsal/Kavramsal Çerçevenin Oluşturulması

2.HAFTA

Araştırma Sorusunun (Ya da Sorularının) Yazılması

3.HAFTA

Araştırma Alanının/Örneklemin Belirlenmesi

4.HAFTA

Veri Toplama Araçları Stratejilerinin Geliştirilmesi

5.HAFTA

Veri Toplama (Görüşme, Gözlem, Dokumanlar)

6.HAFTA

Veri Analizi, Bulguların Betimlenmesi Ve Yorumlanması

7.HAFTA

Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri(Sistematik, Tabaka Örnekleme, Küme)

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Amaçlı Örnekleme Yöntemi (Aşırı Veya Aykırı Durum Örneklemesi, Maximum Çeşitlilik Örneklemesi, Tipik Durum Uygulaması)

10.HAFTA

Geçerlik ve Güvenilirlik

11.HAFTA

Veri Toplama Yöntemleri(Görüşme,Görüşme Formunun Hazırlanması Görüşme Yöntemlerinin Avantaj ve Dezavantajları)

12.HAFTA

Görüşme Türleri, Gözlem Formunun Hazırlanması

13.HAFTA

Veri Analizi; Betimsel Analiz, İçerik Analizi

14.HAFTA

Örnek Olay Çalışması ve Araştırma Raporunun Hazırlanması, Genel Değerlendirme

 

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Karar verme rasyonel ve bilinçli bir seçim yapma işidir. Dersin amacı iş hayatında kullanılan karar verme modelleri aktarılarak, daha sistematik ve kişisel özelliklerden etkilenmeden seçim yapma yollarını öğrencilere vermektir.

 

1.HAFTA

Karar verme ve karar verme tipleri

2.HAFTA

Karar modelleri kantitatif ve kalitatif modeller

3.HAFTA

Stok (envanter modelleri)

4.HAFTA

Ulaştırma Problemleri

5.HAFTA

Doğrusal programlama

6.HAFTA

Doğrusal programlama duyarlılık analizleri

7.HAFTA

Kuyruk teorisi -Oyun teorisi

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Simülasyon

10.HAFTA

Markov tekniği

11.HAFTA

Varyans Analizi

12.HAFTA

PERT analizleri CPM analizleri

13.HAFTA

Regresyon ve korelasyon analizleri

14.HAFTA

Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler

 

 

TİCARİ İŞLETME HUKUKU [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Bu ders ticaret hukukunun uygulama alanı, tarihçesi, ticari işletmenin tanımı ve unsurları, ticari işler, ticari hükümler, ticari yargı, haksız rekabet, markalar gibi konuları içermektedir.

 

1.HAFTA

Ticari İşletme Tanımı, Ticari İşletmelerde Merkez Ve Şube Tanımları, Şube Olmanın Sonuçları, İşletmenin Unsurları Ve Devri

2.HAFTA

Ticari İşletme Rehni, Ticari Tanımı Ve Sonuçları

3.HAFTA

Tacir Tanımı, Türleri, Tacir Olmanın Hukuksal Sonuçları

4.HAFTA

Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka Tanımları Karşılaştırılması

5.HAFTA

Haksız Rekabet Tanımı, Haksız Rekabet Dava Örnekleri

6.HAFTA

Ticaret Sicili, Ticari Defterler

7.HAFTA

Tacir Yardımcıları, Tellal, Komisyoncu, Acente Ve Cari Hesap Sözleşmesi

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Şirket Kavramı, Türleri, Adi Şirket

10.HAFTA

Kolektif, Komandit Ve Limited Şirket

11.HAFTA

Anonim Şirketler

12.HAFTA

Kıymetli Evrakın Tanımı, Türleri, Ortak Özellikleri

13.HAFTA

Ticari Senetler, Çek, Poliçe Ve Bono

14.HAFTA

Çek, Poliçe Ve Bono Örnekleri, Kanuni Şekil Ve Uygulamaları

 

 

PROJE ÇALIŞMASI [0+1 / Hafta] (Zorunlu): Proje çalışmasının yapıldığı alan, ortam ve kullanılacak alet ve ekipmanların tanıtılması, alet ve ekipmanların çalışma prensiplerinin gösterilmesi.

 

1.HAFTA

Proje çalışması için kullanılan alan ve kısıtlamaları

2.HAFTA

Proje çalışması için kullanılan alan ve kısıtlamaları

3.HAFTA

Bilimsel çalışmalarda kullanılacak her bir alet ve ekipmanın çalışma prensibi

4.HAFTA

Bilimsel çalışmalarda kullanılacak her bir alet ve ekipmanın çalışma prensibi

5.HAFTA

Çalışma alanı ile ilgili, yazılım, alet ve ekipmanların kullanımı

6.HAFTA

Çalışma alanı ile ilgili, yazılım, alet ve ekipmanların kullanımı

7.HAFTA

Çalışmanın tasarımı

8.HAFTA

Çalışmanın tasarımı

9.HAFTA

Çalışmanın ön denemeleri ve sonradan çıkabilecekler aksaklıklarını tespiti

10.HAFTA

Çalışmanın yöntem ve bulgularının tablo, grafik gibi görsel araçlar kullanılarak sunulması

11.HAFTA

Çalışmanın yöntem ve bulgularının tablo, grafik gibi görsel araçlar kullanılarak sunulması

12.HAFTA

Çalışmada kullanılacak istatistik programı

13.HAFTA

Uygulamalardan elde edilecek bulguların analizi ve yorumlanması

14.HAFTA

Uygulamalardan elde edilecek bulguların analizi ve yorumlanması

klu iibf işletme tezsiz yüksek lisans

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.