İİBF İşletme Bölümü

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

23/02/2015 10:13:10 - 23/02/2015 10:13:10 - 17189 Okunma

DERS BİLGİLERİ

Müfredat

Yılı

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

  1. Yarıyıl

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İŞL YL 501

Güz

3

3

6

 

 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Türü

Zorunlu

Bölüm/Program

Koordinatörü

 

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, bilimsel bir çalışmayı (makale, bildiri, rapor, kitap) tasarlamak, yürütmek ve raporlandırmak, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin temel mantığını kazanmak ve sorgulayıcı, araştırıcı bir düşünme biçimi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Bilgi ve Bilim Felsefesi, Kaynak tarama, Araştırma sorusu ve Araştırma hipotezi, Araştırma süreci, Örnekleme, Birincil ve İkincil kaynaklar, Ölçme ve Ölçekleme, Veri Analizi, Araştırma Raporu

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ

Müfredat

Yılı

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

  1. Yarıyıl

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

İŞL YL 503

Güz

3

3

6

 

 

Ön Koşul Dersleri

-

 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Türü

Zorunlu

Bölüm/Program

Koordinatörü

 

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Ülkelerdeki farklı muhasebe uygulamaları hem uluslararası faaliyette bulunan işletmeler hem yatırımcılar hem de muhasebeciler için sorun yaratmakta ve uluslararası boyutta standartlaşma gereksinimi doğurmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarını anlayabilmesi.

Dersin İçeriği

Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tabloların Sunuluşu, Stoklar, Nakit akış tablosu, Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar, Raporlama tarihinden sonraki olaylar, Maddi duran varlıklar, hasılat, kur değişiminin etkileri, Borçlanma maliyetleri, varlıklarda değer düşüklüğü, Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar,Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, İşletme Birleşmeleri standartlarının teorik olarak incelenmesi ve pratik uygulamaların incelenmesi.

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ

Müfredat

Yılı

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

2013-2014

Çağdaş Yönetim Düşünceleri

İŞL YL-511

1

3+0

3

6

 

 

Ön Koşul Dersleri

 
 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Türü

Zorunlu

Bölüm/Program

Koordinatörü

 

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Yönetim düşüncesinde yaşanan gelişmeleri açıklayarak bu çerçevede gelişen yeni yönetim yaklaşımlarının yorumlanarak yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerinin ve öngörülerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Dersin İçeriği

Klasik, Neo-Klasik, Modern ve Postmodern Yönetim Yaklaşımları, TKY, Temel Yetenek ve Dış Kaynak Kullanımı, Küçülme, Değişim Mühendisliği, İnovasyon Yönetimi, CRM, Öğrenen Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar, Takım Çalışması, Güçlendirme, Stratejik İş Birlikleri.

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ

Müfredat

Yılı

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

V. Yarıyıl

 

Stratejik Pazarlama Yönetimi

 

İŞL YL 531

 

Güz 

3

3

6

 

 

Ön Koşul Dersleri

 
 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Türü

Seçmeli

Bölüm/Program

Koordinatörü

 

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, temel pazarlama bilgilerini edinmiş öğrencilerin ilave olarak kullanabilecekleri diğer pazarlama konuları ile pazarlama ve pazarlama yönetimi uygulamalarını anlamalarını sağlamaktır.  

Dersin İçeriği

Temel pazarlama bilgileri üzerine; pazarlama araştırması, tüketici davranışı, endüstriyel pazarlama, pazar bölümlendirme, pazarlama yönetiminin organizasyonu, hizmet pazarlama, uluslar arası pazarlama gibi konuları içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ

Müfredat

Yılı

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

  1. Yarıyıl

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL YL 527

Güz

3+0

3

6

 

 

Ön Koşul Dersleri

 

 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Türü

Seçmeli

Bölüm/Program

Koordinatörü

 

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Öğrencileri insan kaynakları yönetimi hakkında bilgilendirerek, işletmeler için insan unsurunun öneminin kavranmasını sağlamak ve bu bağlamda günümüz rekabet ortamında insan kaynakları fonksiyonlarının rekabetçi üstünlük kazanmadaki rolünün benimsenmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

İnsan kaynakları yönetiminin amaç ve hedeflerinin açıklanması, insan kaynakları yönetiminin işlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve iş tanımı, iş gören bulma ve seçme teknikleri, performans değerleme, eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, ücret yönetimi ve iş değerleme, güncel İK uygulamaları.

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ

Müfredat

Yılı

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

II. Yarıyıl

İstatistik ve Araştırma metotları

İŞL YL 502

Bahar

3

3

6

 

 

Ön Koşul Dersleri

-

 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Türü

Zorunlu

Bölüm/Program

Koordinatörü

-

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere temel istatistiksel kavramların öğretilmesi; günlük ve mesleki yaşamda karşılaşılabilecek verileri istatistiki açıdan ele alarak derleyebilme, işleyebilme veya özetleyebilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin İçeriği

Temel istatistiksel kavramlar; verilerin toplanması, sınıflandırılması, düzenlenmesi, sunulması ve yorum yapılabilmesi için gereken temel bilgiler; merkezi eğilim ve yaygınlık ölçüleri; olasılık kuramı; temel istatistiksel dağılımlar ve indeksler.

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ

Müfredat

Yılı

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

II. Yarıyıl

Finansal Piyasalar ve Kurumsal Yapı

İŞL YL 504

Bahar

3

3

6

 

 

Ön Koşul Dersleri

 
 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Türü

Zorunlu

Bölüm/Program

Koordinatörü

 

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Öğrencilerin finansal piyasalar ve kurumları küreselleşen dünya ölçeğinde değerlendirmelerini sağlamayı hedeflemektedir

Dersin İçeriği

Para ve paranın rolü, Tasarruf-yatırım ilişkisi, finansal kurumlar ve piyasalar, menkul kıymetler borsaları, bankacılık kavramı, bankacılık sistemi, banka krizleri, Türk banka sistemi, merkez bankacılığı, uluslararası para ve sermaye piyasaları, türev ürünler ve türev piyasalar

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ

Müfredat

Yılı

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

2013-2014

Seminer

     

0

0

 

 

Ön Koşul Dersleri

Yok

 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Türü

Zorunlu

Bölüm/Program

Koordinatörü

-

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Bu derste akademik bir çalışmanın nasıl hazırlanacağı ve bu çalışmanın nasıl sunulacağı öğretilecektir.

Dersin İçeriği

Akademik çalışma yapma ve yapılan akademik çalışmayı sunma.

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ

Müfredat

Yılı

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

II. Yarıyıl

Hizmet Pazarlaması

İŞL YL 522

Bahar

3

3

6

 

 

Ön Koşul Dersleri

-

 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Türü

Seçmeli

Bölüm/Program

Koordinatörü

 

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Öğrencilerin, hizmet pazarlaması ve hizmet sektörü hakkında bilgilendirilmesi ve hizmetler hakkında görüş bildirip, analizler yapabilecek ve tartışabilecek düzeyde bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Hizmet Tanımı ve Kavramı, Hizmet Sektörü, Hizmetlerin Özellikleri ve mallardan farklılıkları, Hizmet işletmeleri türleri, Hizmet işletmelerinde talep ve kapasite, Hizmet pazarlamasında personel, müşteri ve fiziksel kanıtlar, hizmet pazarlaması ve ilişkisel pazarlama

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ

Müfredat

Yılı

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

II. Yarıyıl

Finansal Yatırım Yönetimi

İŞL YL 508

Bahar

3

3

6

 

 

Ön Koşul Dersleri

-

 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Türü

Seçmeli

Bölüm/Program

Koordinatörü

 

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Öğrenciye yatırım yönetimi terminolojisi, finansal varlık yatırım analizleri ile portföy yönetimini lisans düzeyinde öğretebilmek

Dersin İçeriği

Yatırım terimleri; bireysel yatırım süreci; ekonomi, sektör ve şirket analizleri; hisse senedi yatırımları ve değerlemesi; tahvil yatırımları ve değerlemesi; piyasa etkinliği; sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli, arbitraj fiyatlandırma modeli; portföy yönetimi, porföy performansının ölçülmesi

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ

Müfredat

Yılı

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

II. Yarıyıl

Ticari İşletme Hukuku

İŞL YL 510

Bahar

3+0

3

6

 

 

Ön Koşul Dersleri

-

 

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Türü

Seçmeli

Bölüm/Program

Koordinatörü

 

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrenciler meslek hayatına atıldıklarında genellikle ticari bir işletme de görev yapacaklarından Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatlarda yer alan ticari konuları öğrenme ve bu konularda öğrencilere hukuki muhasebe yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin İçeriği

Ticari işletme , kıymetli evrak ve şirketlere ilişkin konular Türk Ticaret Kanununu sistemine uygun olarak esas alınacaktır

 

 

klu üni iibf işletme ders içerikleri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.